Kontakt Contact

Náš integrovaný systém managementu jakosti, ochrany životního prostředí a hospodaření s energií je základem pro neustálé zvyšování kvality našich výrobků, zlepšování našich procesů, zvyšování udržitelnosti naší ochrany životního prostředí, zlepšování naší energetické bilance a snižování našich emisí CO2. Náš systém managementu vychází z požadavků norem DIN EN ISO 9001, DIN EN ISO 14001, DIN EN ISO 50001, směrnice pro tlaková zařízení 2014/68/ES, příloha I, odst. 4.3.

Vývoj, výroba a expedice našich produktů se provádí v souladu s nejvyššími standardy kvality a řídí se podstatnými národními a mezinárodními normami a pravidly. Odpovědnost za kvalitu a za plnění vysokých požadavků našich zákazníků je ve společnosti SIMONA implementována na všech úrovních a ve všech částech firmy. Kvalifikovaní a motivovaní zaměstnanci ve spojení s nejmodernější technikou jsou zárukou nejlepších výsledků.

Vedle rozsáhlého vlastního dozoru máme u řady výrobků uzavřené smlouvy o externím dohledu ze strany nezávislých certifikačních institucí a institucí pro kontrolu kvality. Tyto smlouvy se opírají o národní a mezinárodní schvalovací předpisy, například pro oblast pozemních a podzemních staveb, nesnadné vznětlivosti, kontaktu s potravinami a pitnou vodou, techniky pro čisté místnosti nebo také výroby chemických přístrojů a nádrží. Kvalitu našich výrobků a jejich soulad s normami pravidelně prověřují nezávislí auditoři.

 

Systém managementu jakosti společnosti SIMONA AG je již od roku 1993 certifikován podle normy DIN EN ISO 9001. Mezitím byly doplněny certifikace podle směrnice pro tlaková zařízení 2014/68/ES, příloha I, odstavec 4.3.

Společnost SIMONA je jedním z iniciátorů ofenzivy kvality mezi německými výrobci PVC desek. Členové iniciativy se pečetí „PVC Sheet Quality – Made in Germany“ zavázali dodržovat vysoké jakostní standardy, zajišťovat odborné zpracování a poskytovat širokou nabídku vynikajících služeb. Nositelem značky kvality je průmyslový svaz Halbzeuge und Konsumprodukte aus Kunststoff e. V. (pro-K).

„Život je mnohost“ – i společnost Simona AG si toho je jako výrobce produktů z termoplastů vědoma a vyvinula nové výrobky, které pokrývají poptávku po udržitelných řešeních pro zásobování energií a pro kritické aplikace s dopadem na bezpečnost a životní prostředí.

Výrobky společnosti SIMONA přispívají k ochraně přírodních zdrojů například tím, že nahrazují těžké materiály, umožňují úpravu vody nebo snižují emise CO2. Udržitelnost je strategickým cílem i v našich výrobních procesech. Ochrana životního prostředí integrovaná přímo do výroby hraje velkou roli jak při plánování nových výrobních procesů, tak u stávajících postupů při výrobě. Soustavně na této věci pracujeme.

Aktivní účast na ochraně životního prostředí se odráží v úspěšném managementu ochrany životního prostředí, který byl poprvé certifikován v roce 2002. V duben 2019 byla certifikace podle normy DIN EN ISO 14001 obnovena. V závodě v Litvínově byla certifikace podle normy DIN EN ISO 14001 úspěšně provedena poprvé v lednu 2010.

Aspekty související se životním prostředím jsou integrovány do rozhodovací a prováděcí struktury celého našeho systému managementu. Neustále pracujeme na zlepšování procesů, abychom při naší činnosti lépe chránili přírodní zdroje a životní prostředí. Jsou při tom dodržovány předpisy a požadavky stanovené zákonem a úřady.

Společnost Simona AG si svým rozhodnutím z března 2011 o zavedení systému managementu hospodaření s energií podle normy DIN EN ISO 50001 připravila cestu k zodpovědnému zacházení s energií. Motivací byla změna klimatu a rostoucí poptávka po energii. Cílem je udržitelné zásobování energií za hospodárné ceny a zároveň dostatečné pokrytí spotřeby energie.

Snižování energetické náročnosti přináší firmě další výhody. Kromě jiného tak lze snížit výrobní náklady, podpořit inovace v rámci firmy a prodloužit životnost provozních systémů.

Trvalé úspory energie lze dosáhnout jedině trvalým systémem managementu hospodaření s energií. S tím na jednu stranu souvisí pravidelná kontrola, vyhodnocování a cílené ovlivňování spotřeby energie. Na základě sledování spotřeby lze především včas identifikovat technické závady a je možné provést preventivní opatření. Na druhou stranu pak porovnávání hodnot spotřeby a hodnot výroby ukazuje na různé potenciály, které by bylo možné organizačními a/nebo technickými opatřeními a součinností všech složek společnosti Simona AG postupně využít.