Kontakt Contact

Výbušné prostředí

Směs hořlavých látek v podobě plynů, par, mlhy nebo prachu se vzduchem při atmosférických podmínkách, ve které se po vznícení rozšíří hoření do celé nespálené směsi.

Prostředí s nebezpečím výbuchu

Prostředí, které se může stát výbušným v důsledku místních a/nebo provozních podmínek.

Maximální povrchová teplota

Nejvyšší teplota, které za normálních provozních podmínek dosahuje část nebo povrch zařízení, ochranných systémů a součástí a která nevede ke vznícení okolního výbušného prostředí.

Maximální provozní teplota

Maximální teplota, které může být dosaženo, pokud jsou zařízení a ochranné systémy provozovány za očekávaných provozních podmínek.

Teplotní třída

Rozdělení zařízení, ochranných systémů a součástí ve výbušném prostředí na základě maximální povrchové teploty.

Normální provoz

Situace, která nastává, když zařízení, ochranné systémy a součásti plní svou stanovenou funkci v mezích parametrů, se kterými byly navrženy.

Vznětlivá látka

Látky v podobě plynu, páry, kapaliny, pevné látky nebo jejich směsí, které mohou se vzduchem po vznícení vstoupit do exotermní reakce. 

Vodivý prach

Prach s elektrickým odporem rovným nebo menším 103 Ω/m.

Hybridní směs

Směs vznětlivých látek se vzduchem v různých fyzikálních stavech.

Teplota vznícení ve výbušném prostředí

Nejnižší teplota rozehřátého povrchu, při níž vznětlivá látka začne hořet s výskytem plamenů.

Maximální výbuchový tlak (Pmax)

Maximální tlak, který je naměřen v uzavřené nádobě během výbuchu výbušné směsi za stanovených podmínek pokusu.

Maximální rychlost nárůstu tlaku ((dp/dt)max)

Maximální nárůst tlaku v průběhu času je nejvyšší nárůst tlaku v průběhu času zjištěný za stanovených zkušebních podmínek při změně podílů paliv v uzavřené nádobě, ke kterému dojde při výbuchu výbušného prostředí.

Snížený výbuchový tlak

Tlak, který vznikne v důsledku výbuchu výbušného prostředí v nádobě a který je chráněn buď zmenšením tlaku, nebo potlačením výbuchu.

Inertizace

Přidávání interních látek, aby se předešlo vzniku výbušného prostředí.